Bildarkivet Solna stad

Om bildarkivet

Solna stads bildarkiv omfattar i dagsläget cirka 12 000 foton. För närvarande är drygt 10 000 av dem inlagda i databasen. Bilderna skildrar Solna ur ett kulturhistoriskt perspektiv från 1800-talets slut och under 1900-talet. Bildarkivet består av porträtt, stadsvyer, byggnader, natur- och kulturmiljöer.

Ett flertal av bilderna är gåvor från privatpersoner bl.a. en vykortssamling. Vissa av bilderna är lånade av solnabor och avfotograferade. Fotosamlingar har också köpts in från sterbhus och yrkesverksamma fotografer.

Databasen har byggts upp av flera personer. Uppgifterna om fotografierna varierar. Det beror dels på vad som har uppgetts av den som skänkt fotot och dels på vem som lägger in uppgifterna i databasen. Kvalitén på bilderna är skiftande. En del är kraftigt märkta av tidens tand. Arbetet med att förbättra bilddatabasen pågår fortlöpande.

Bilder som visas är lågupplösta (72 dpi). De är fria att användas för privat eller ideellt bruk. All annan användning kräver kontakt med bildrättsinnehavaren genom bildarkivets kontaktperson. Fotografens namn och Solna stads bildarkiv ska alltid uppges vid publicering.

Den som levererar material till bildarkivet är själv skyldig att förvissa sig om att inget brott mot upphovsrättslagen förekommer. Upphovsrättslagen skyddar normalt allt skapande arbete i 70 år efter skaparens frånfälle.

Även spridning av personuppgifter kräver att man följer gällande lagstiftning. De personuppgifter som publiceras genom bildarkivet har i regel inget godkännande av den registrerade. Vi följer dock personuppgiftslagen genom att sammanhanget och personuppgifterna är harmlösa. Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven i databasen blir naturligtvis struken efter kontakt med bildarkivets kontaktperson.